طراحی سیستمهای تصفیه پسابهای صنعتی به روشهای بی هوازی و انعقاد و لخته سازی