تصفیه آب و فاضلاب
راه اندازی
سیستم های تصفیه آب
فرآیند تصفیه آب و فاضلاب بسته به نوع مصرف و کیفیت آب خام با روش‌های مختلف

تامین آب همواره یکی از دغدغه های جوامع امروزی به شمار می‌رود فرآیند تصفیه آب و فاضلاب بسته به نوع مصرف و کیفیت آب خام می‌تواند از روش‌های مختلف انجام گیرد. لذا تأمین آب آشامیدنی و آب مورد استفاده در بخش صنعت و کشاورزی و همچنین تصفیه فاضلابهای بهداشتی و صنعتی شامل روشهای پیش تصفیه، تصفیه و تصفیه نهایی می باشد. شرکت سپهر کویر فرداد با بهره گیری از تکنولوژی روز سعی در پیشبرد اهداف سازمانی خود در صنعت تصفیه آب و فاضلاب و کمک به حفظ محیط زیست دارد.

فیتر کربن فعال

با جذب سطحی آلودگی‌های مختلفی نظیر کلر، بو، رنگ نامناسب و برخی محتویات آلی آب حذف میشود

رزین تبادل یونی

فیلترشنی

تصفیه فاضلابها

استفاده از روش منحصر بفرد شرکت سپهر کویر فرداد که با تکنولوژی روز اروپا رقابت می کند

اسمز معکوس

الترافیلتراسیون

گند زدایی

اطلاعات بیشتر

فیلتراسیون

اطلاعات بیشتر

نمک زدایی

اطلاعات بیشتر