امیر مقیاسی

پست:
عضو هیأت مدیره
مسئوليت:
تلفن:
09202039285
فاکس:
025-37739080